Điều trần tại ủy ban của Nghị viện một số nước trên thế giới và việc áp dụng cho Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52110Điều trần tại ủy ban của Nghị viện một số nước trên thế giới và việc áp dụng cho Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52110