Hệ thống bầu cử ở một số quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52111Hệ thống bầu cử ở một số quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52111