Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52115
Title: Bảo vệ trật tự quản lý kinh tế bằng pháp luật hình sự (Trên cơ sở số liệu, thực tiễn địa bàn thành phố Đà Nẵng) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07
Authors: Trịnh, Quốc Toản, người hướng dẫn
Đoàn, Quang Huy
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 75 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52115
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005899.pdf
  • Description : 
  • Size : 603.39 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.