Bảo vệ trật tự quản lý kinh tế bằng pháp luật hình sự (Trên cơ sở số liệu, thực tiễn địa bàn thành phố Đà Nẵng)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52115Bảo vệ trật tự quản lý kinh tế bằng pháp luật hình sự (Trên cơ sở số liệu, thực tiễn địa bàn thành phố Đà Nẵng)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52115