Quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về phương thức nhờ thu trong thanh toán quốc tế : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 08

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52125Quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về phương thức nhờ thu trong thanh toán quốc tế : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 08

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52125