Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52126
Title: Pháp luật về bảo lãnh thanh toán của ngân hàng thương mại ở Việt Nam và thực tiễn tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07
Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương, người hướng dẫn
Nguyễn, Thu Trà
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 113 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52126
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005805.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.01 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.