Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52130
Title: Pháp luật về tiền lương - thực trạng áp dụng tại Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại TNG : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Đặng, Vũ Huân , người hướng dẫn
Phạm, Thị Hồng
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Luận văn ThS. Luật Kinh Tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52130
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005700.pdf
  • Description : 
  • Size : 753.55 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.