Nghiên cứu, phát hiện những bất cập trong chế định thừa kế của Bộ luật dân sự 2005

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52137Nghiên cứu, phát hiện những bất cập trong chế định thừa kế của Bộ luật dân sự 2005

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52137