Quyền quản lý của người sử dụng lao động trong pháp luật lao động Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52143Quyền quản lý của người sử dụng lao động trong pháp luật lao động Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52143