Văn hóa pháp luật của luật sư ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52145Văn hóa pháp luật của luật sư ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52145