Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52145
Title: Văn hóa pháp luật của luật sư ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Hoàng, Thị Kim Quế , người hướng dẫn
Trần, Thị Ngọc
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 106 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52145
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005685.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.