So sánh pháp luật Việt Nam và pháp luật Nhật Bản về công ty Hợp Danh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52146So sánh pháp luật Việt Nam và pháp luật Nhật Bản về công ty Hợp Danh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52146