Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội theo luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52148Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội theo luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52148