Các tội xâm phạm các quy định về quản lý và bảo vệ rừng trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52153Các tội xâm phạm các quy định về quản lý và bảo vệ rừng trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52153