Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52153
Title: Các tội xâm phạm các quy định về quản lý và bảo vệ rừng trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Mai, Hải Đăng, người hướng dẫn
Huỳnh, Định Tình
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 86 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52153
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005583.pdf
  • Description : 
  • Size : 685.61 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.