Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52154
Title: Thủ tục tố tụng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm theo luật tố tụng hình sự Việt Nam trước yêu cầu cải cách tư pháp (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Nguyễn, Ngọc Chi , người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Chung
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 104 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52154
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005682.pdf
  • Description : 
  • Size : 791.5 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.