Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52158
Title: Trợ giúp pháp lý ở Việt Nam - tổ chức và hoạt động
Authors: Nguyễn, Đăng Dung
Trịnh, Thị Thanh
Keywords: Trợ giúp pháp lý ở Việt Nam;tổ chức
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Citation: Trịnh, T. Thanh. (2015). Trợ giúp pháp lý ở Việt Nam - tổ chức và hoạt động. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Trong những năm qua, có thể khẳng định rằng, hoạt động TGPL đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, có ý nghĩa về mặt chính trị- xã hội. Trên thực tế đã hình thành hệ thống TGPL miễn phí với đội ngũ TGVPL, CTV đông đảo làm TGPL và sự hưởng ứng, tham gia của các cấp chính quyền, cơ quan, ban ngành tổ chức và nhân dân ở các địa phương.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52158
Language: vi
Format Extent: 127 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005680.pdf
  • Description : 
  • Size : 910.28 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.