Hoạt động dịch vụ thẩm định giá theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52161Hoạt động dịch vụ thẩm định giá theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52161