Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52167
Title: Các biện pháp ngăn chặn đối với bị can, bị cáo là người chưa thành niên phạm tội theo luật tố tụng hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk) :Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Nguyễn, Đức Phúc, người hướng dẫn
Lê, Hữu Soái
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 104 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52167
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005580.pdf
  • Description : 
  • Size : 896.82 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.