Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52169
Title: Nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật theo luật tố tụng hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Đỗ, Ngọc Quang, người hướng dẫn
Vũ, Văn Tú
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 75 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52169
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005578.pdf
  • Description : 
  • Size : 625.64 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.