Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52170
Title: Biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn xét xử sơ thẩm - Lý luận và thực tiễn áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn
Phan, Việt Hùng
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 97 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52170
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005577.pdf
  • Description : 
  • Size : 731.18 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.