Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52172
Title: Nguyên tắc hai cấp xét xử với việc bảo vệ quyền con người trong luật tố tụng hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Đặng, Quang Phương, người hướng dẫn
Nguyễn, Anh Thư
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 112 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52172
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005575.pdf
  • Description : 
  • Size : 970.8 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.