Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52175
Title: Bảo đảm quyền con người trong hoạt động xét xử các vụ án hình sự (trên cơ sở số liệu của tỉnh Đắk Nông)
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí
Lương, Đức Dương
Keywords: Bảo đảm quyền con người;Tỉnh Đắk Nông
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Citation: Lương, Đ. Dương. (2015). Bảo đảm quyền con người trong hoạt động xét xử các vụ án hình sự (trên cơ sở số liệu của tỉnh Đắk Nông). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Bảo đảm quyền con người là một trong những nội dung và mục tiêu của xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Đảng và Nhà nước ta. Nghị quyết số: 4 8 - NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Bộ chính trị về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020” xác định một trong những định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đó là: Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân. Củng cố cơ sở pháp lý về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc xây dựng, ban hành kịp thời, đồng bộ và tổ chức thực thi các pháp luật, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về quyền con người, quyền công dân trong các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội. Hoàn thiện chế độ bảo hộ của Nhà nước đối với các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, chế độ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, nhất là Tòa án trong việc bảo vệ các quyền đó.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52175
Language: vi
Format Extent: 113 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005327.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.66 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.