Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội theo luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52181Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội theo luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52181