Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52183
Title: So sánh pháp luật Việt Nam và Hoa Kỳ về xử lý nợ quá hạn tại các ngân hàng thương mại cổ phần : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Nguyễn, Như Phát, người hướng dẫn
Đỗ, Thị Xuân Phương
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 96 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52183
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005319.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.58 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.