So sánh pháp luật Việt Nam và Hoa Kỳ về xử lý nợ quá hạn tại các ngân hàng thương mại cổ phần

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52183So sánh pháp luật Việt Nam và Hoa Kỳ về xử lý nợ quá hạn tại các ngân hàng thương mại cổ phần

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52183