Tội làm nhục người khác" theo luật hình sự Việt Nam. Lý luận và thực tiễn xét xử loại tội phạm này trên địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52188Tội làm nhục người khác" theo luật hình sự Việt Nam. Lý luận và thực tiễn xét xử loại tội phạm này trên địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52188