Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52188
Title: Tội làm nhục người khác" theo luật hình sự Việt Nam. Lý luận và thực tiễn xét xử loại tội phạm này trên địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04"
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn
Nguyễn, Thu Hương
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 84 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52188
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005240.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.35 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.