Tội làm nhục người khác" theo luật hình sự Việt Nam. Lý luận và thực tiễn xét xử loại tội phạm này trên địa bàn thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52190Tội làm nhục người khác" theo luật hình sự Việt Nam. Lý luận và thực tiễn xét xử loại tội phạm này trên địa bàn thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52190