Tranh tụng trong xét xử theo luật tố tụng hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn Tỉnh Đắk Nông) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 40

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52196Tranh tụng trong xét xử theo luật tố tụng hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn Tỉnh Đắk Nông) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 40

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52196