Pháp luật về thế chấp tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự - Thực trạng và phương hướng hoàn thiện : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52197Pháp luật về thế chấp tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự - Thực trạng và phương hướng hoàn thiện : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52197