Các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người trong Luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn Tỉnh Hưng Yên) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52199Các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người trong Luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn Tỉnh Hưng Yên) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52199