Nguyên tắc đối xử bình đẳng với các cổ đông trong công ty niêm yết ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52200Nguyên tắc đối xử bình đẳng với các cổ đông trong công ty niêm yết ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52200