Việc tiếp nhận các nguyên tắc quản trị công ty của OECD trong pháp luật quản trị công ty niêm yết của Việt Nam : Luận văn ThS.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52206Việc tiếp nhận các nguyên tắc quản trị công ty của OECD trong pháp luật quản trị công ty niêm yết của Việt Nam : Luận văn ThS.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52206