Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52209
Title: Quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt theo luật hình sự Việt Nam ( trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Trịnh, Tiến Việt , người hướng dẫn
Trần, Anh Tuấn
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 99 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52209
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005337.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.