Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố Hải Phòng : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52212Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố Hải Phòng : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52212