Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52222
Title: Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác trong Luật hình sự Việt Nam ( trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Đỗ, Ngọc Quang
Lê, Thị Hoàng Yến
Keywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Phú Thọ;Phạm tội hình sự
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Citation: Lê, T. H. Y. (2014). Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác trong Luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Luận văn đã giải quyết một cách có hệ thống những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử của tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác trong Luật hình sự Việt Nam. Chương I: Luận văn đã làm rõ được các vấn đề chung về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác trong Luật hình sự Việt Nam như: Lịch sử hình thành và phát triển, những khái niệm về séc, séc giả, giấy tờ có giá, giấy tờ có giá giả; phân biệt tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác với tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả và với tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; các quy định của Pháp luật hình sự về tội phạm này (dấu hiệu pháp lý, chế tài hình sự). Chương II: Luận văn đã phân tích một cách cụ thể thực tiễn đấu tranh với tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2009 – 2013. Thông qua quá trình thu thập và tổng hợp tài liệu, tác giả luận văn đã nêu được những kết quả đạt được và những tồn tại của công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác, đồng thời làm rõ được các nguyên nhân cơ bản làm giảm hiệu quả của công tác điều tra, truy tố, xét xử loại tội phạm này trên thực tế. Luận văn cũng đã đưa ra được một số kiến nghị, đề xuất quan trọng để nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác thông qua việc phân tích các quan điểm cơ bản trong cải cách tư pháp liên quan đến công tác phòng chống loại tội phạm này. Tác giả cũng đã cố gắng đưa ra nhiều giải pháp mới nhằm đấu tranh có hiệu quả với tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác để ngày càng hoàn thiện hơn về pháp luật hình sự đối với tội phạm này.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52222
Language: vi
Format Extent: 94 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004809_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 710.86 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.