Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52224
Title: Cơ sở pháp lý cho ngân hàng nhà nước thực hiện các biện pháp quản lý đối với thị trường vàng ở Việt Nam và các kiến nghị pháp lý : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07
Authors: Nguyễn Thị Thuận, người hướng dẫn
Hoàng, Minh Thái
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 94 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52224
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004807_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 919.9 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.