Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52226
Title: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về các dấu hiệu của lỗi cố ý và vô ý theo Luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Trần Văn Luyện, người hướng dẫn
Đỗ, Xuân Giang
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 96 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật Hình sự và tố tụng Hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52226
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004805_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 916.28 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.