Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52230
Title: Xây dựng ý thức pháp luật của cán bộ chiến sỹ lực lượng công an nhân dân Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Đào Trí Úc, người hướng dẫn
Phạm, Thanh Hưng
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 93 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52230
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004800_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 754.72 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.