Xây dựng ý thức pháp luật của cán bộ chiến sỹ lực lượng công an nhân dân Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52230Xây dựng ý thức pháp luật của cán bộ chiến sỹ lực lượng công an nhân dân Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52230