Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52231
Title: Các biện pháp ngăn chặn đối với người chưa thành niên phạm tội (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn tỉnh Hải Dương) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Trần Văn Luyện, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu Hoài
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 86 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật Hình sự và tố tụng Hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52231
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004799_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 727.5 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.