Pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52232Pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52232