Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52232
Title: Pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Đào Trí Úc, người hướng dẫn
Hoàng, Thị Liên
Issue Date: 2015
2015-06-19
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 106 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52232
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004798_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.