Tổng hợp hình phạt trong luật hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52233Tổng hợp hình phạt trong luật hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52233