Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52234
Title: Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01
Authors: Ngô Huy Cương, người hướng dẫn
Đỗ, Đình Chuyền
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 95 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52234
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004796_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.18 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.