Những giải pháp pháp lý nhằm kiểm soát các giao dịch tư lợi trong hoạt động doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52235Những giải pháp pháp lý nhằm kiểm soát các giao dịch tư lợi trong hoạt động doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52235