Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52240
Title: Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội): Luận văn ThS. Luật: 60 38 01
Authors: Hoàng, Văn Hùng, Người hướng dẫn
Nguyễn, Minh Thu
Issue Date: 2016
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 122 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự: 60 38 01 04 -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52240
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007709.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.96 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.