Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52241
Title: Giải quyết khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai của tòa án nhân dân - Qua thực tiễn huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Đào Trí Úc, người hướng dẫn
Lê, Thị Ngọc Tú
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 109 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52241
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004891.pdf
  • Description : 
  • Size : 770.66 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.