Giải quyết khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai của tòa án nhân dân - Qua thực tiễn huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52241Giải quyết khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai của tòa án nhân dân - Qua thực tiễn huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52241