Tăng cường vai trò của luật sư trong việc ký kết thỏa thuận dân sự để thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 60 38 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52248Tăng cường vai trò của luật sư trong việc ký kết thỏa thuận dân sự để thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 60 38 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52248