Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52250
Title: Bảo đảm quyền con người thông qua cơ chế bồi thường nhà nước cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01
Authors: Đỗ, Ngọc Quang, Người hướng dẫn
Đào, Thị Hải Yến
Issue Date: 2016
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 89 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự: 60 38 01 04 -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52250
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007708.pdf
  • Description : 
  • Size : 870.69 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.