Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52251Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52251