Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52253
Title: Pháp luật về bảo vệ quyền chủ nợ của ngân hàng thương mại trong hoạt động cho vay bằng biện pháp thế chấp quyền sử dụng đất ở: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07
Authors: Nguyễn Văn Tuyến, người hướng dẫn
Dương, Thị Ngọc Anh
Issue Date: 2014
2015-08-18
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 71 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52253
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004880.pdf
  • Description : 
  • Size : 640.3 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.