Người tiến hành tố tụng trong tòa án nhân dân theo Luật tố tụng hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52258Người tiến hành tố tụng trong tòa án nhân dân theo Luật tố tụng hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52258