Quyền của người bị tạm giam trước khi xét xử - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52260Quyền của người bị tạm giam trước khi xét xử - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52260