Pháp luật về hóa đơn giá trị gia tăng ở Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52262Pháp luật về hóa đơn giá trị gia tăng ở Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52262