Quyền cá nhân đối với hình ảnh theo pháp luật Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52263Quyền cá nhân đối với hình ảnh theo pháp luật Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52263